Co się zmieni dla Rodziny nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Przed nami czas do przygotowania się na nowelizację i zmiany w prawie. Z zakresu przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz o zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie cywilne a zatem to sprawy cywilne.

Do takich spraw należą m.in:
 • sprawy o rozwód,
 • alimenty,
 • kontakty rodzic dziecko
 • sprawy o podział wspólnego majątku małżonków
 • Postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

Zmiany przepisów wchodzą w życie dnia 1 lipca 2023 oraz 15.08.2023 a zmiany ustawy z dwoma wyjątkami w okresie 3 miesięcy od uchwalenia, tekst zmian do ustawy link na końcu wpisu.

Dzisiejszy wpis chce poświęcić tym zmianom , które mogła wpłynąć na sprawy dotyczące rodziny.

Alimenty przyszłe a egzekucja i plan podziału

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej posiada nowe rozwiązania dla osób uprawnionych do alimentów. Jednym z nim jest zaspokojenie nie tylko alimentów zaległych, bieżących ale i przyszłych. Pod pojęciem przyszłych alimentów ustawodawca rozumie kwotę w wysokości stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres roku. Taka kwota przysługuje na każdego wierzyciela prowadzącego egzekucję.

Gdzie będą znajdować się środki zabezpieczone na alimenty przyszłe ?

W przypadku alimentów przyszłych pozostaną one do dnia wymagalności na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Komornik podejmie zdeponowane  środki jeżeli zaspokojenie bieżących należności alimentacyjnych nie jest możliwe w inny sposób. 

Postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

Przede wszystkim pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione definicją przemocy domowej. Dodano artykuł w którym usystematyzowano procedury tego postępowania.

Zmianie ulegnie również bardzo ważna ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

W ustawie wymieniono szereg zmian jednak jej głównym celem jest określenie :
 • zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • zasad postępowania wobec osób doznających przemocy domowej
 • zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc domową
Przemoc domowa kryje się pod postacią –

„jednorazowego albo powtarzającego się umyślne działanie lub zaniechania, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej”.

W szczególności zachowania te dotyczą:
 1. narażenia osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające godność tej osoby, nietykalność cielesną lub wolność również seksualna
 3. powodują szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołują u tej osoby cierpienie lub krzywdę
 4. ograniczają lub pozbawiają tę osobę dostępu do środków finansowych lub możności podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej
 5. istotnie naruszają prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
Kto może zostać uznany za osobę wobec , której stosuje się przemoc domowej ?
 1. małżonek również w przypadku ustania (rozwód) lub unieważnienia małżeństwa oraz jego rodzina czyli wstępni , zstępni, rodzeństwo i ich małżonków
 2. wstępni (osoby fizycznej to osoby, od których się ona wywodzi)zstępni (to potomkowie danej osoby fizycznej np. dzieci  ) oraz ich małżonków
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków
 4. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia ( w języku potocznym mówimy adoptowanego) i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo
 5. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu (nie musi być małżonkiem) oraz jej wstępnych, zstępnych , rodzeństwo i ich małżonków
 6. osobę wspólnie zamieszkująca i gospodarującą oraz jej wstępnych , zstępnych i ich małżonków
 7. osobę pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania
 8. małoletniego (poniżej 18 lat życia)
Za osobę dopuszczająca się przemocy domowej wobec innej można uznać osobę, która przejawia zachowania opisanej powyżej i osoba ta musi być pełnoletnia.

Cała procedura zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dostępna jest na stronie.

Zmiany ustawy z dwoma wyjątkami wchodzą w życie w okresie 3 miesięcy od uchwalenia ustawy z dnia 9 marca 2023 r.

Jeśli mają Państwo więcej pytań w zakresie planowanych zmian oraz nowej procedury w zakładce kontakt możecie do nas napisać lub zadzwonić.

Adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa