KANCELARIA ADWOKACKA ŚWIADCZY PORADY PRAWNE Z ZAKRESU:

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw i korporacji - obsługa stacjonarna w siedzibie firmy lub zdalna;
• Prowadzenie spraw pracowniczych - negocjacje, postępowanie sądowe;
• Prowadzenie spraw prawnych związanych z działaniem organów administracji państwowej i samorządowej;
• Pełna obsługa kontrahentów handlowych - opiniowanie prawne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami, sporządzenie umów pracowniczych;
• Obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, również na etapie sądowym
• Pełna obsługa sporów sądowych - reprezentacje przed sądami powszechnymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, obsługa dokumentacji procesowej
Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa

    Oferta skierowana jest do:

• korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
• instytucji państwowych
• instytucji samorządowych
• organizacji rządowych, pozarządowych
• klientów indywidualnych

SPRAWY MEDYCZNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Bieżąca obsługa prawna podmiotów sektora ochrony zdrowia;
Reprezentacja sądowa lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
• Doradztwo prawne - przekształcenia publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
• Doradztwo prawne - realizacja inwestycji na rynku usług medycznych;
• Opracowanie i opiniowanie projektów regulaminów, umów, zgód, oświadczeń dla pacjenta.
Ochronę dóbr osobistych lekarzy i personelu medycznego.
Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa
• Osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia, błędu medycznego.

    Oferta skierowana jest do:

• podmioty sektora ochrony zdrowia
• podmioty sektora ochrony zdrowia
• szpitale, przychodnie, gabinety leczniczo-medyczne,
• lekarzy,
• szpitale, przychodnie, gabinety leczniczo-medyczne,
• personelu medycznego
• osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia, błędu medycznego

SPRAWY ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia
oraz dochodzenia roszczeń z tytułu uzyskania renty bieżącej oraz za zwiększone potrzeby dla:

poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – szkoda w postaci uszczerbku zdrowotnego
szkoda wynika wskutek utraty śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym – ojca, matki, dziecka, żony, męża, siostry, brata, babci, dziadka, wnuka, konkubiny.
za uszkodzenia/zniszczenia rzeczy ruchomej – wprawionej w ruch – samochód,
• osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego, organizacyjnego, diagnostycznego
• osobom, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych,
• podmiotom poszkodowanym w wyniku zniszczenia mienia – pożar, powódź, inny kataklizm.
• osobom poszkodowanym na skutek wypadku w pracy lub w drodze do lub z pracy
rolnikom poszkodowanym w wypadku w gospodarstwie rolnym,
• naruszenia dóbr osobistych osoby, dobrego imienia firmy,
właścicielom nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

SPRAWY RODZINNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

rozwód,
separacja,
alimenty – na dzieci i na małżonka w tym egzekucja zasądzonych alimentów,
rozdzielność majątkowa,
uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi i egzekucja tych kontaktów,
określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej plan wychowawczy, uregulowanie kontaktów małżonka z dziećmi,
• władza rodzicielska w tym ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
• podział majątku dorobkowego,
ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
• konkubinat, umowy partnerskie,
sporządzanie umów majątkowych małżeńskich – intercyza,
• uznanie wyroków rozwodowych zagranicznych,
• uprowadzenie dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica, prawnego opiekuna.

SPRAWY KARNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

ocena prawna sytuacji Klienta - wskazanie w formie pisemnej opinii prawnej czy w przedstawionej sytuacji doszło do przestępstwa i z jakim prawdopodobieństwem liczyć można na wszczęcie śledztwa lub dochodzenia przez organa ścigania, wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy
ocena pozostającego w dyspozycji Klienta materiału dowodowego (jego wartości dla ustalenia przebiegu przestępstwa i wykrycia jego sprawcy)
• kompleksowe przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
• reprezentacja , przygotowywanie dalszych pism, udział w przesłuchaniach w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa) oraz sądowego – reprezentacja sądowa, sporządzenie pism - wnioski dowodowe, zażalenia na umorzenia, wnioski o wznowienie śledztw, apelacje, prywatne akty oskarżenia, kasacja

Kategoria przestępstw i wykroczeń w sprawach prowadzonych przez Kancelarie:

• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
• udział w zorganizowanej grupie przestępczej
• przestępstwa gospodarcze - oszustwa, fałszerstwa, defraudacje, czyny nieuczciwej konkurencji, przywłaszczenia dobra firmy, • przestępstwa skarbowe - oszustwa podatkowe
• uprowadzenia i porwania dzieci za granicę– Konwencja Haska
• rozboje, włamania, kradzieże • stalking (prześladowanie)
• groźby karalne i groźby bezprawne (szantaż)
• wypadki komunikacyjne
• prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

SPRAWY CYWILNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• sprawy o zapłatę,
• sprawy o zasiedzenie,
• sprawy o wydanie rzeczy,
• sprawy o naruszenie posiadania,
• sprawy eksmisję,
• sprawy o zniesienie współwłasności,
• sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
• sprawy dotyczące wykonywania umów,
• należności finansowych - windykacja
• sprawy z zakresu spedycji i transportu.
• stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku
• odpowiedzialności za długi spadkowe
• dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
• sprawy z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie

Zespół Kancelarii Adwokackiej zajmuje się ponadto opiniowaniem i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych w tym m.in.:

• umowy sprzedaży,
• umowy o współpracę
• umowy o dzieło,
• umowy zlecenia,
• umowy o dostawę,
• umowy najmu,
• umowy dzierżawy,
• umowy pożyczki,
• umowy darowizny,
• umowy spedycji lub przewozu,
• umowy leasingu
• oraz wszelkiego rodzaju umowy nienazwane

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• doradztwo prawne - najkorzystniejszy wybór formy prawnej zakładanej spółki;
• opracowanie indywidualnego projektu umowy spółki;
• przygotowanie dokumentów założycielskich uchwały wspólników lub organów spółki, • oświadczenia członków organów spółki);
• udział w czynnościach notarialnych;
• złożenie kompletnego wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego;
• przekształcanie spółek prawa handlowego;
• przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub inną spółkę prawa handlowego;
• transakcje zbycia/nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
• bieżące doradztwo prawne w zakresie związanym z zakładaną spółką handlową;

OCHRONA ŚRODOWISKA

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• Wykonaniu audytu zgodności z wymaganiami prawnymi dot. ochrony środowiska

• Opracowaniu dokumentacji niezbędnej dla spełnienia środowiskowych wymagań prawnych w zakresie:
• rekultywacji: wnioski o wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji, projekty rekultywacji, wnioski o wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną;
• wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – zgłoszenia i wnioski o wydanie decyzji administracyjnych (pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza);
•  gospodarowania odpadami - wnioski o wydanie decyzji administracyjnych – (pozwoleń dot. wytwarzania, transportu, przetwarzania, zbierania odpadów);
•  szczególnego korzystania z wód - wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych, powierzchniowych, budowę urządzeń wodnych etc.);
•  odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym także wód opadowo-roztopowych.

• Sporządzaniu sprawozdania z korzystania ze środowiska i sprawozdania PRTR,
• Tworzeniu raportu w bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
• Wdrążaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, przygotowujemy do certyfikacji.
• Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z organami administracji jak również w postępowaniu sądowym.
• Oferujemy jednorazowe usługi doradcze

KANCELARIA ADWOKACKA KLAUDIA GĄSIOR
UL. CEGIELNIANA 36/13, 35-310 RZESZÓW
TELEFON: +48 663 508 662
logo