Pożycie w małżeństwie a rozwód

Rozkład pożycia w małżeństwie ?

Jako podstawę do rozwiązania małżeństwa a zatem rozwodu uznaje się trwały i zupełny rozkład pożycia w małżeństwie. Co zatem składa się na definicje pożycia w małżeństwie ? Dotyczy ona trwałego i zupełnego rozerwania więzi fizycznej , gospodarczej oraz duchowej.

Duchowa Wieź

Jako podstawową wieź łączącą małżonków w orzecznictwie Sądów powszechnych w Polsce wymienia się więź duchową inaczej uczuciową. Polega ona na wzajemnym stosunku uczuciowym wyrażanym poprzez szacunek, zaufanie, szczerość, wyrozumiałość oraz respektowanie osobistych cech małżonka. Orzecznictwo wskazuje również na uwzględnienie osobistych potrzeb małżonka oraz gotowość do szukania wspólnych ustępstw oraz kompromisów w małżeństwie.

 „Warto zaznaczyć, że nie chodzi o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.” – Sygn. akt XXV C 3067/18 , Sąd Okręgowy w Warszawie

Fizyczna Więź

Można określić ją również jako intymną, seksualną oraz cielesną. Dotyczy ona zatem współżycia fizycznego pomiędzy małżonkami ale również gestów świadczących o trosce i przywiązaniu do drugiego małżonka. Ważnym aspektem jest również podkreślenie , iż ma być to wieź trwała i zupełna pomiędzy małżonkami.

„Przez więź fizyczną rozumieć należy natomiast utrzymywanie stosunków seksualnych między małżonkami.” – Sygn. akt XXV C 3067/18 , Sąd Okręgowy w Warszawie

Gospodarcza Więź

Inaczej wspólnota gospodarcza utożsamiana jest z prowadzeniem przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego. Polega to przede wszystkim na wspólnym zamieszkaniu, posiadaniu wspólnego majątku i jego gromadzeniu, braku  rozdzielności majątkowej.

„Sąd I instancji stwierdził, że małżonków nie łączy więź gospodarcza, która ustała wraz z wyprowadzeniem się powódki z domu” –  Sygn. akt I ACa 168/17 ,Sąd Apelacyjny w Łodzi

W sprawie o rozwód Sąd będzie badał wszystkie więzi osobno. Jak powyżej wspomniano będzie badał czy doszło do trwałego i zupełnego rozerwania tych więzi. To na małżonkach spoczywa ciężar do udowodnienia, że doszło do rozerwania tych więzi jeśli obie strony chcą rozwodu. Jeśli jedna ze stron wnosi o oddalenie pozwu i rozwodu nie chce jej zadaniem będzie udowodnić między innymi , że nie doszło do rozerwania więzi lub nie są one rozerwane w sposób trwały i zupełny.

” W rozpoznawanej sprawie niewątpliwym jest, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego stron. Małżonkowie nie maja wobec siebie żadnych pozytywnych uczuć, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie uzgadniają ze sobą wydatków. Ustało między nimi pożycie fizyczne. Rozpad małżeństwa uznać należy również jako trwały. Żadna ze stron nie deklaruje woli ratowania związku” I C 1622/21 Sąd Okręgowy w Rzeszowie 

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

Jeśli Sąd będzie miał wątpliwości co do ustania więzi a przede wszystkim czy zerwanie więzi ma charakter trwały może on z urzędu lub na wniosek stron postępowania zawiesić postępowanie w sprawie o rozwód. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie jednakże istnieją zachowania, które mogą wzbudzić wątpliwości co do prawdziwości twierdzenia czy więzi ustały w sposób trwały i zupełny. Są nimi:

  • małżonkowie nie podjęli się prób ratowania małżeństwa;
  • jeden z małżonków nadal żywi silne uczucie do drugiego małżonka i deklaruje brak zerwania więzi duchowej w małżeństwie;
  • jeden z małżonków nadal wskazuje na brak ustania więzi fizycznych lub ich ustanie miało miejsce nie dawno;
  • małżonkowie mieszkają wspólnie a współżycie fizyczne pomiędzy nimi nie ustało;
  • strony prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, wspólnie podejmują decyzję o wydatkowaniu na sprawy mieszkaniowe, życie codzienne , zakupy, posiłki , mają wspólne konto bankowe;
  • są inne negatywne przesłanki do rozwodu o czym pisałam w artykule na Blogu o negatywnych przesłankach rozwodowych;
Kiedy można wszcząć postępowanie a kiedy sprawa jest umorzona ?

W przypadku zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód każda ze stron może złożyć wniosek o podjęcie postępowania w związku z ustaniem przyczyn zawieszenia postępowania. Co w sytuacji braku złożenia takiego wniosku ? Sprawa ze statusu zawieszonego postępowania może zostać umorzona.

Jeśli pojawiają się nadal pytania w temacie pożycia w małżeństwie oraz związanych z tym kwestii prawnych zapraszam do kontaktu. 

Na Blogu Kancelarii nie ma tematu , który Ciebie interesuje z zakresu prawa rodzinnego i rozwodowego ? Napisz do mnie w wiadomości prywatnej jeśli chcesz o tym przeczytać artykuł lub napisz komentarz na  @rozwodowamapa  

Adw. Klaudia Gąsior