Wysłuchanie dziecka przez Sąd a dowód z opinii biegłych OZSS w rozwodzie

W sprawie o rozwód Sąd może dopuścić dowód z :
 • Wysłuchanie małoletniego dziecka przez Sąd
 • Dowód z opinii pisemnej oraz ustnej biegłych OZSS czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
Kiedy Sąd dopuszcza takie dowody w sprawie o rozwód?

Jeśli rodzice posiadają małoletnie dziecko (poniżej 18 roku życia) ważną zasadą jest zachowanie dobra tego dziecka. Sąd będzie badał czy rozwód nie spowoduje naruszenia tego dobra dla dziecka. W przypadku wątpliwości Sądu lub jednej ze stron można powołać dowody , które wyjaśnią następujące pytania:

 • u którego rodzica dziecko ma mieszkać ?
 • jaki wymiar kontaktów z niemieszkającym rodzicem będzie odpowiedni dla dziecka ?
 • czy kontakty z dzieckiem mają odbywać się w obecności kuratora sądowego ?
 • czy władza rodzicielska obu rodziców powinna być zachowana , ograniczona lub powinna zostać im zabrana ?
 • czy opieka nad dzieckiem naprzemienna jest możliwa do wykonania w tej rodzinie ?
Dowód -Wysłuchanie małoletniego dziecka przez Sąd

Ustawa wskazuje , że Sąd może w sprawach dotyczących dzieci małoletnich jeśli ich rozwój, stopień dojrzałości na to pozwala przeprowadzić dowód z ich wysłuchania. Sąd bierze pod uwagę wtedy zdanie i rozsądne życzenia dziecka. Taka czynność obywa się poza salą posiedzeń sądowych ale w Sądzie.

A teraz z polskiego na polskie co to oznacza.

Czy mamy określone granicę wieku do wysłuchania dziecka przez Sąd- Nie. Jak pokazuje statystyka Wymiaru Sprawiedliwości Sądów powszechnych – najmłodsze dzieci wysłuchiwane przez Sąd miały do tej pory 3 lata przy wysłuchaniu bezpośrednim. Najstarsze miały lat 17.

Katalog spraw do wysłuchania dzieci nie jest zamknięty w żadne granicę ustawowe. Jak wskazują statystki dotyczą one spraw :

 • kontakty
 • rozwód 
 • zmianę miejsca zamieszkania/pobytu dziecka
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka , inne niż ustalenie pobytu dziecka
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o rozwiązanie rodziny zastępczej
 • o separację
 • 0 d0konanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o zakaz styczności

Katalog został wymieniony biorąc pod uwagę ilość spraw gdzie dzieci były wysłuchiwane przez Sąd.

Sprawa o rozwód zajmuje drugie miejsce pod względem ilości przesłuchań małoletnich dzieci w Polsce.

Czynność przeprowadzana jest przez Sąd. Pytania również zadaję sędzia. Pełnomocnicy, mogą złożyć wnioski odnośnie sposobu przeprowadzenia wysłuchania m gdyż dla dziecka jest to bardzo duży stres. Wskazuje się na następujące wytyczne :

 • właściwe pomieszczenie
 • brak stroju urzędowego
 • obecność psychologa lub pedagoga
 • bez udziału osób postronnych – stron i pełnomocników
 • jeśli dziecko nie wyraża chęci brak przymusu na rozmowę
 • przyjazny sposób rozmowy z dzieckiem
 • wywiad w formie zabawy
Praktyczne ujęcie

Biorąc pod uwagę sprawy rozwodowe i praktykę z sali sądowej warto dodać, iż dowód z wysłuchania przez Sąd przeprowadzony jest najczęściej na początku postepowań rozwodowych. Często ma to miejsce gdy strony złożą sprzeczne i nie dające pogodzić się wnioski w zakresie opieki i wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz złożą wniosek o zabezpieczenie. Dowód z wysłuchania dziecka przez Sąd w prowadzonych przeze mnie sprawach wyprzedzał dowód z opinii biegłych OZSS. Dlaczego ? Praktyka pokazuje, iż daje on możliwość szybszego ustalenia terminu takiej czynności. Biegli specjaliści OZSS ze względu na ilość opinii , które wydają w sprawach , mają długie terminy na wyznaczenie terminu badania. Na Podkarpaciu i Małopolsce zdarza się czas oczekiwania od 4 do 6 miesięcy.

Dowód: – opinia biegłych OZSS

Dowód również nie jest obowiązkowy. Sąd może go przeprowadzić z urzędu lub na wniosek strony. Więcej informacji opisywałam już na blogu Kancelarii  w tym miejscu zapraszam do artykułu – Opinia OZSS w sprawie o rozwód.

W skład zespołu badającego w sprawach rodzinnych wchodzi co najmniej dwóch specjalistów. Moja praktyka spraw wskazuje jednak na co najmniej trzy osoby w składzie biorąc pod uwagę Województwo Podkarpackie i Małopolskie. Zadaniem zespołu jest przede wszystkim:

 • analiza akt sprawy
 • przeprowadzenia osobno wywiadu z rodzicami/ opiekunami , dziećmi
 • obserwacja zachować i wzajemnych relacji osób badanych
 • charakterystyka psychologiczna osób badanych
 • opracowanie na piśmie wniosków i odpowiedzi na pytania Sądu
Testy stosowane podczas badania przez biegłych OZSS

W trakcie badania rodzice rozwiązują również testy. Nie ma dokładnego wykazu testów ale wśród nich pojawiają się:

 • Skala Postaw Rodzicielskich
 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • RISB – Test Niedokończonych Zadań Rottera
 • Test Matryc Ravena 

Czas takiego badania to kilka godzin , jeśli chodzi o znów praktyczne ujęcia to w mojej ocenie nie mniej niż trzy godziny. Na badanie rodzice mogą wziąć ze sobą jedzenie i pycie szczególności dla małoletnich dzieci.

Praktyczne ujęcie:

Badanie przeprowadzane jest przez specjalistów psychologów , pedagogów, lekarzy. Jak  opisałam już wcześniej czas oczekiwania w praktyce na przeprowadzenie takiego dowodu jest dłuższy. Badanie trwa najczęściej dłużej niż czynności związane z wysłuchaniem dziecka przez Sąd. Udział psychologa podczas wysłuchania dziecka przez Sąd ma inne cele niż rola biegłego specjalisty podczas przebiegu badania OZSS. W pierwszym przypadku jest to udział zapewniający bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg czynności, którą przeprowadza Sąd. W drugim przypadku jest to udział czynny, wykorzystujący wiedzę i praktykę specjalistów przeprowadzających badanie. Jeśli chcemy obszernych wniosków w tematach związanych z opieką nad małoletnimi być może bardzo ważne będzie przeprowadzenie takiego dowodu podczas sprawy o rozwód.

O ile często wysłuchanie dziecka przez Sąd znajduje się w początkowych dowodach w sprawie o rozwód tak dowód z opinii OZSS jest często jednym z ostatnich środków dowodowych i przeprowadzanych czynności przez Sąd w sprawie o rozwód.

Jeśli są jeszcze wątpliwości lub pytania w zakresie tej tematyki zapraszam do indywidulanego spotkania w Kancelarii i kontaktu telefonicznego.

Adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa