Czy warto powołać świadka w sprawie o rozwód ?

Dowód z zeznań świadka może być kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy o rozwód. Zeznania świadków nie spełnią swojej roli gdy małżonkowie zawarli już porozumienie. Dowód z zeznań świadków powołujemy jeśli stanowiska małżonków co do sposobu zakończenia małżeństwa i podziału obowiązków i praw w zakresie ich małoletnich dzieci są sprzeczne.

Na jakie okoliczności świadkowie mogą zeznawać w Sądzie ?
 • przyczyny rozpadu małżeństwa
 • wykonywania władzy rodzicielskiej przez małżonków wobec ich dzieci
 • możliwości zarobkowych małżonków
 • stylu życia małżonków przed rozstaniem
 • co wchodziło w skład majątku małżonków
 • winy jednego z małżonków za rozpad małżeństwa
 • nałogów jednego z małżonków
 • przemocy fizycznej, psychicznej ekonomicznej jednego małżonka wobec drugiego
 • przemocy psychicznej lub fizycznej rodzica wobec swojego dziecka
 • stopy życiowej/poziomu życia małżonków w trakcie małżeństwa
Kto może zostać świadkiem w Sądzie?
 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • najlepiej osoba pełnoletnia
 • osoba która nie jest ubezwłasnowolniona
 • osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za składanie fałszywych zeznań
Jaki świadek jest najlepszy w sprawie o rozwód ?
 • naoczny świadek wydarzeń na które ma zeznawać
 • osoba która przybywała często w domu rodzinnym małżonków również w obecności ich dzieci
 • świadek, który odpowiada w sposób prosty i komunikatywny na zadane pytania
 • osoba, która nie jest mitomanem i jest odporna na stres,
 • świadek powinien być obiektywny, nie tworzy własnych wniosków, ocen

Dobór świadków do spornego postępowania w sprawie o rozwód może być decydujący dla całej sprawy o rozwód. Dlatego zachęcam do ich wyboru rozważnie i najlepiej w porozumieniu z prawnikiem. Wybór konkretnych osób nie jest oczywisty i wiążę się z wieloma czynnikami, które prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych powinien wiedzieć i doradzić klientowi z praktyki sądowej.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa