Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową

ZMIANY w prawie.

Na trudne tematy warto rozmawiać.  Wprowadzono zmiany na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowelizacja dotyczy ustawy o przemocy w rodzinie. 

Słowo przemoc w rodzinie zastąpiono terminologią przemocy domowej.

Powyższe sygnalizuję bardziej szczegółowe i szersze pojęcie kręgu osób. Jest to ważna zmiana dla osób żyjących ze sobą w gospodarstwie domowym.  Akty przemocy fizycznej seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzyć się mogą w rodzinie ale również między byłymi lub obecnymi partnerami a nie małżonkami.

Do form stosowania przemocy domowej zaliczono jeszcze dwie. Jako przemoc domową uznano przemoc ekonomiczna i cyberprzemoc

Rozszerzono krąg osób na które przepisy będą oddziaływać dotyczą:

 • byłego małżonka;
 • byłego partnera;
 • inna osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej;
Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 

Dlatego ważne aby pamiętać, że strona wobec której stosowano przemoc domową jest zwolniona z opłat sądowych. Oznacza to , że nie płaci opłaty za złożenie sprawy do Sądu. Już na etapie złożenia pierwszego pisma w sprawie można złożyć wniosek o zabezpieczenie. Sprawy są prowadzone w Sądzie.

W ramach zabezpieczenia Sąd może podjąć decyzje o:
 • nakazanie opuszczenia lokalu mieszkalnego;
 • nakazanie opuszczenia bezpośredniego otoczenia tegoż mieszkania;
 • zakaz zbliżania się do tej osoby na wyrażoną w metrach odległość, zwany dalej zakazem zbliżania lub zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej;
 • zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie osoby dotkniętej przemocą domową;
W sytuacji wydania zabezpieczenia przez Sąd informowani są :
 • strony postępowania;
 • Prokuratura – zgodna z właściwością miejscową;
 • Policja – zgodnie z właściwością miejscową;
 • Zespół Interdyscyplinarny;

Dodatkowo w ramach zabezpieczenia Sąd nakłada na Policję obowiązek sprawdzania czy osoba na którą nałożono nakazy i zakazy przestrzega ustanowionego zabezpieczenia również w zakresie eksmisji.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego przede wszystkim jest skuteczne i szybkie rozwiązywanie problemów rodzin dotkniętych przemocą domową. Do zadań należy ulepszenie przepływ informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc. Jak również wypracowanie wspólnego modelu pomocy rodzinie.  Dotyczy to również realizacji procedury Niebieskiej Karty.

Reasumując, mogę śmiało stwierdzić, iż na tym etapie wdrażania zmian , widzę postęp na plus. Uproszczono procedurę przez na przykład przez udostępnienie formularza do założenia sprawy w Sądzie. Wypełnienie prawidłowe formularza skutkuje zainicjowaniem sprawy w Sądzie. Jednak nie korzystanie z wzoru na formularzu nie jest obowiązkiem. Warto,  zauważyć, iż ocenie rozprawy tej materii wyznaczone są sprawnie i szybko w przeciwieństwie do kategorii innych spraw w Sądzie. Dlaczego? Wynika to ze zmian ustawy. Zabezpieczenia wydawane są również na ten moment bez opóźnień w Sądach.

Co do samego przebiegu postępowań w Sądzie i rozpraw są one często bardzo długie. Czasem jedna rozprawa trwa nawet kilka godzin. W rezultacie jest to spowodowane w głównej mierze ilością osób jaka jest przesłuchiwana z urzędu jak i często na wniosek stron. Czy utrzyma się to w przyszłości ? Mam nadzieje że tak.

Jeśli macie do mnie pytania do spraw związanych z przemocą domową zapraszam do kontaktu.

Adw. Klaudia Gąsior