Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na wniosek rodzica dziecka 

W poprzednim wpisie omówiliśmy sytuację w której Sąd z urzędu na wniosek Policji lub uprawnionej instytucji  może prowadzić sprawę o ograniczenia władzy rodzicom nad małoletnimi dziećmi.

Dziś chciałam przedstawić drugą możliwość , statystycznie bardziej prawdopodobną, gdy rodzic składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec drugiego rodzica.

Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy wskazuje:

„Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”

W jaki sposób Sąd może ograniczyć władze rodzicielską drugiego rodzica Poniżej przykłady konkretnych spraw i rozstrzygnięć.

I. „Zdaniem sądu działania rodzicielskie M. R. uzasadniają ograniczenie mu władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci w zakresie leczenia obarczonego ryzykiem. Takie rozstrzygnięcie umożliwi matce samodzielne podejmowanie decyzji w sprawach dzieci, za wyjątkiem leczenia, które będzie obarczone ryzykiem” –  Sygn. akt I Ca 598/19 

II. ” Sąd Rejonowy w S. powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Z. P., urodzoną (…) w U., wnioskodawczyni O. P., a uczestnikowi postępowania H. F. ograniczył władzę rodzicielską do współdecydowania w istotnych sprawach małoletniej „- Sygn. akt V Ca 221/15

III. „Ponadto Sąd wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powierzył matce, ograniczając władzę rodzicielską A. K. (1) do prawa współdecydowania w sprawach leczenia, edukacji szkolnej i pozaszkolnej, organizowania wolnego czasu i wypoczynku, zmiany kraju pobytu.” – Sygn. akt II Ca 171/19 

Jakie zachowania przeważyły nad podjęciem decyzji przez Sąd o ograniczeniu władzy rodzicielskiej ?

I. „Sąd, (…) stwierdził, że w jego ocenie M. R. nie potrafi prawidłowo zadbać o dobro I. oraz J., tym bardziej, że swoją postawą nie daje należytych gwarancji na prawidłowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich. Podniesiono też, że nie zabezpiecza on również w sposób prawidłowy rozwoju dzieci, głównie z powodu braku zaangażowania w obowiązki rodzicielskie oraz lekceważenie ich” – Sygn. akt I Ca 598/19 

II. „Matka małoletniej w sposób należyty zaspakaja potrzeby życiowe córki. Z kolei uczestnik postępowania po urodzeniu się małoletniej nie utrzymywał z nią stałego i regularnego kontaktu. Obecnie jego kontakty z córką, mimo nakłaniania przez wnioskodawczynię do częstszych odwiedzin, nadal są niesystematyczne. Ponadto H. F. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą pracuje na terenie kraju bądź za granicą. Uczestnik nigdy nie uczestniczył w codziennym życiu małoletniej. Wszelkie decyzje odnośnie małoletniej podejmuje jej matka informując o tym uczestnika postępowania. Strony w toku postępowania nie przedstawiły wspólnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.” Sygn. akt -V Ca 221/15

III.  „Wnioskodawca K. N. miał cały czas systematyczny kontakt z małoletnią K., z którą jest związany emocjonalnie, interesuje się sytuacją dziewczynki, jej postępami w nauce, posiada stałe źródło utrzymania w postaci dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, wszystko to powoduje, że funkcjonowanie wnioskodawcy jest prawidłowe. Wnioskodawca posiada dobre kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, potrafi zadbać o codzienne sprawy dziecka, okazać mu ciepło i akceptację, szanuje uczucia dziecka, umie odczytywać jej potrzeby psychiczne i je zaspokajać, małoletnia K. w jego obecności czuje się bezpiecznie, może swobodnie z nim rozmawiać na wszystkie tematy. Wnioskodawca posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe dla małoletniej K., dziecko ma swój odrębny pokój odpowiednio wyposażony i urządzony. W miejscu zamieszkania K. N. (1) panuje spokojna atmosfera, nie ma interwencji policji, kłótni czy awantur a małoletnia ma zapewnione u ojca poczucie bezpieczeństwa. Małoletnia K. N.  w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania jej ojca jednoznacznie wskazała, że chciałaby na stale zamieszkać z ojcem, gdyż od września 2018 roku podjęła naukę w szkole średniej w B. i chciałaby zamieszkać w mieście. Jednakże najważniejszą okolicznością, którą Sąd wziął pod uwagę w przedmiotowej sprawie jest choroba uczestniczki”. – Sygn. akt III Nsm 318/18

Podsumowanie

Opisując możliwość ingerencji we władzę rodzicielską rodziców przez Sąd warto podkreślić, iż nie jest to forma napiętnowania rodziców. Sąd nakazuje ingerencję w sferę władzy rodzicielskiej w razie zagrożenia dobra dziecka. Cel Sądu to zapobiegnięcia ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców. Jeśli przesłanki ustaną , zachowanie rodziców zmieni się to od nich będzie zależało czy złożą wniosek o przywrócenie im pełnej władzy rodzicielskiej. Sąd nie uczyni tego automatycznie, potrzebne będzie założenie sprawy w Sądzie przez przynamniej jednego z rodziców.

Jeśli macie jakieś pytania nurtujące w tematyce władzy rodzicielskiej i jej ograniczenia zapraszam do Kontaktu.

Adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa