Jak zabezpieczyć małżonka i dzieci na czas postępowania w sprawie o rozwód

Złożenie pozwu rozwodowego rozpoczyna postępowanie sądowe. Jest możliwe, że postępowanie w Sądzie zakończy się na jednym spotkaniu czyli na pierwszej rozprawie. Jednak sprawy w Sądzie o rozwód mogą trwać latami. Jeśli nawet założymy, że sprawa może się zakończyć na jednym spotkaniu to w praktyce czas oczekiwania od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy trwa często kilka miesięcy.

Jak zatem zabezpieczyć byt finansowy małoletnich dzieci stron lub małżonka na czas trwania w Sądzie sprawy o rozwód ?

W prawie polskim mamy możliwość złożenia zabezpieczenia powództwa. Co ważne należy podkreślić, iż po złożeniu pozwu o rozwód, powództwo nie jest zabezpieczane automatycznie. Zabezpieczenie powództwa nie jest obowiązkowe. Aby mieć prawną możliwość zabezpieczyć powództwo (na przykład w zakresie alimentów na małoletnie dzieci) trzeba wypełnić określone przesłanki zawarte w ustawie.

Jakie zabezpieczenie możemy złożyć w sprawie o rozwód ?
  • wobec małoletnich dzieci i  drugiego małżonka o alimenty
  • kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi
  • miejsca pobytu małoletniego dziecka stron
Jakie są przesłanki do otrzymania zabezpieczenia powództwa w sprawie o rozwód ?

Po pierwsze uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Co to oznacza? Sąd zbada czy istnieją podstawy to wydania zabezpieczenia już na etapie założenia sprawy w Sądzie. Dla przykładu, jeśli złożono wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych wobec małoletnich dzieci stron to powinno się wykazać konkretną kwotę potrzebną na utrzymanie dziecka i czy jest ona spłacana przez drugiego rodzica czy nie. Zatem jeśli drugi rodzic z własnej woli dobrowolnie spłaca alimenty to istnieje małe prawdopodobieństwo, iż Sąd udzieli zabezpieczenia. Dla Sądu nie będzie jasna przyczyna jego złożenia. Stopa życiowa małoletniego dziecka w typ przypadku nie uległa pogorszeniu finansowym.

Kto i kiedy może ubiegać się o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o rozwód ?

Stronami postępowania w sprawie o rozwód są zawsze małżonkowie. To oni również będą występować w imieniu swoim małoletnich dzieci w Sądzie. To małżonkowie mają uprawnienie do złożenia wniosku o zabezpieczenie w sprawie o rozwód. Złożenie wniosku o zabezpieczenie najczęściej występuje w pierwszych pismach wysłanych do Sądu. Jest to zatem pozew i odpowiedź ma pozew. Jeśli będziemy składać wnioski o zabezpieczenie później w trakcie postępowania w Sądzie, to trzeba liczyć się z dodatkową opłatą sądową.

Co zyskamy dzięki zabezpieczeniu powództwa w sprawie o rozwód ?

Może mieć to na celu zrównanie stopy życiowej czy to drugiego małżonka czy to małoletnich dzieci stron, które w związku z rozwodem uległo pogorszeniu. Dzięki zabezpieczeniu jeszcze bez rozprawy w Sądzie matka może otrzymywać stałe alimenty na dzieci. Jeśli drugi małżonek mimo lepszej sytuacji finansowej nie dokłada się do zaspokojenie potrzeb rodziny, Sąd nałoży na niego ten obowiązek. Gdy zabezpieczenie będzie prawomocne można przeprowadzić egzekucję komorniczą już w trakcie sprawy w Sądzie. Możemy zabezpieczyć również tymczasowe ustalenia w zakresie opieki nad małoletnimi dziećmi, co zapewni rozwiązanie jak wykonywać opiekę nad dziećmi w czasie trwania postępowania w Sądzie. Brak kontaktu rodzica z dzieckiem lub jego utrudniane może być rozwiązane poprzez wydanie stosownego zabezpieczenia Sądu o kontaktach z dzieckiem.

Reasumując

W przypadku długoletnich spraw w Sądzie w zakresie rozwodu zabezpieczenie pozwala uregulować stan prawny pomiędzy złożeniem pozwu a zakończeniem sprawy. Aby Sąd wydał zabezpieczenie należy złożyć wniosek i w pewnych przypadkach dokonać opłaty sądowej nie przewyższającej 100 zł. Nie każdy małżonek otrzyma zabezpieczenie w sprawie o rozwód. Sąd bada przesłanki do udzielenia zabezpieczenia osobno przed wydaniem wyroku w sprawie. Nie ma gwarancji, iż to co Sąd ustali w zabezpieczeniu potwierdzi się w wyroku sądowym. Po wydaniu wyroku Sądu w sprawie o rozwód ustalenia zawarte w zabezpieczeniu przestają obowiązywać małżonków, ważne są wtedy ustalenia zawarte w wyroku.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa