Opinia OZSS w sprawie o rozwód

Sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnimi dziećmi w sprawie o rozwód. Jeśli wniosek rodziców w zakresie władzy rodzicielskiej jest zgodny i nie narusza on dobra małoletnich dzieci stron Sąd zatwierdzi wniosek.

Czym jest  OZSS ?

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów składa się z reguły psychologów, pedagogów, pediatry, psychiatry. Zespół działa na zlecenie Sądu prowadzącego sprawy o rozwód i sporządza na piśmie opinie. Powyższa opinia jest sporządzana w oparciu wytyczne Sądu.

Czego może dotyczyć opinia OZSS ?

– kontaktów rodzice z dziećmi

– władzy rodzicielskiej rodziców nad dziećmi

–  rodzaju opieki rodziców nad dziećmi

–  stałego miejsca pobytu dzieci

– rzadziej – przyczyn rozkładu małżeństwa stron

Jaki jest czas oczekiwania na badanie i opinie OZSS

– kilka miesięcy do roku

Zespół specjalistów sporządza opinie na podstawie przeprowadzonego wywiadu z rodzicami oraz ich małoletnimi dziećmi podczas jednego spotkania.  Przesłuchiwani są rodzice osobno oraz ich dzieci. Pytania do małoletnich dzieci  dostosowane są do ich wieku , rozwoju oraz wrażliwości.

Sąd decyduje się na dopuszczenie dowodu z opinii OZSS w sprawie o rozwód

– z urzędu jeśli wniosek rodziców jest zgodny lub sprzeczny a Sąd będzie mieć wątpliwości czy ustalenia rodziców zgodne lub sprzeczne nie doprowadzą do naruszenia dobra małoletnich dzieci stron

– na wniosek małżonków, jeśli wnioski stron są sprzeczne i jeden z rodziców chce oprócz postępowania dowodowego z przesłuchania stron i świadków zasięgnąć opinii specjalistów OZSS lub taki wniosek złoży jeden z rodziców a drugi przychyli się do niego na przykład rozszerzając tezę dowodową.

Z praktyki uczestniczenia w procesach w sprawach o rozwód rodzice traktują wniosek o opinie OZSS jako ostateczność. Dlatego dużo częściej decydują się na dowody z przesłuchania świadków czy samych stron postępowania. Należy podkreślić, iż wywiad może spowodować u małoletnich dzieci stres. W przyszłości takie wydarzenie może zostać zapamiętane jako negatywne wspomnienie dla nich. Z drugiej strony jeśli jednak relację pomiędzy rodzicami są napięte a jeden z rodziców podejmuje się manipulacji dzieckiem opinia OZSS może być jedynym rozwiązaniem. Podczas wywiadu dzieci są słuchane bez obecności rodziców. Brak obecności opiekunów prawnych w wielu przypadkach powoduje, że dzieci odpowiadają szczerze i bez skrępowania.

Adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa