Dobro dzieci w sprawie o rozwód.

Nie każdy złożony pozew o rozwód Sąd zawsze zaakceptuje. Oddalenie powództwa w sprawie o rozwód wiąże się z brakiem możliwości wzięcia rozwodu. Jedną z najczęstszych przesłanek do oddalenia powództwa w sprawie o rozwód jest podejrzenie, że rozwód spowoduje naruszenie dobra wspólnych małoletnich dzieci stron.

Kiedy może dojść do naruszenie dobra małoletnich dzieci stron ?

 

Prawo polskie nie ma jednej definicji takiego stanu rzeczy. Orzecznictwo wyroków w sądach powszechnych w Polsce pokazuje nam sytuację, w który Sąd uznał naruszenie dobra małoletnich dzieci stron podczas rozwodu.

Brak informowania małoletnich dzieci o rozwodzie rodziców, ich rozstaniu. 

 

Jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci jednym z pytań Sądu będzie czy dzieci mają wiedze o rozstaniu rodziców. Kurator sądowy może zadać pytanie dzieciom czy wiedzą ,że rodzice się rozstają. Jeśli odpowiedź nie będzie twierdząca powyższe może być przesłanka negatywna do rozwodu. Dzieci pomimo braku pełnoletności powinny w sposób adekwatny do ich wieku zostać przygotowane na rozstanie rodziców.

Brak przygotowania dzieci na zmiany w ich życiu codziennym po rozwodzie rodziców.

 

Nie ma złotego środka jak to zrobić. Podkreśla się jednak, że zderzenie dzieci z rzeczywistością życia codziennego gdy rodzice żyją osobą może stanowić naruszenie ich dobra. Jeśli istnieje obawa, że rodzice nie będą bezstronnie opowiadać o swoim rozstaniu zaleca się wizytę u psychologa. Udział osoby bezstronnej posiadającej doświadczenie w pracy z dziećmi przed złożeniem pozwu rozwodowego będzie najlepszym rozwiązaniem. Takie procesy znajdą również aprobatę Sądu podczas postepowania w sprawie o rozwód.

Rozdzielenie małoletniego rodzeństwa  

 

Jeśli małżonkowie zadecydują ,że jedno z małoletnich będzie mieć ustalone miejsce pobytu przy matce a drugie przy ojcu, Sąd może zbadać to jako negatywną przesłankę do rozwodu. Aby ustalić czy dobro małoletnich dzieci stron nie zostanie naruszone przez rozdzielenie rodzeństwa Sąd może albo przesłuchać strony albo zasięgnąć rady specjalistów. Taka opinia wydawana jest przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.  Sąd na podstawie opinii oraz zgromadzonych dokumentów w sprawie może nie zatwierdzić porozumienia stron w zakresie rozdzielenia rodzeństwa. Jednym z rozwiązań stosowanych przez Sąd może być ustanowienie dla rodziny kuratora sądowego. Taka osoba będzie sporządzała sprawozdania do Sądu z wykonywanej władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców.

Dzieci choć małoletnie nie są osobami, których nie należy informować o zmianach w ich życiu. Sąd opiekuńczy czuwa nad wykonywaniem w sposób prawidłowy władzy rodzicielskiej przez rodziców.  Dlatego aby prawa rodziców do swoich dzieci nie zostały w żaden sposób ograniczone przez Sąd warto przygotować swoje dzieci do rozstania rodziców. Ważne jest aby przede wszystkim uświadomić co zmieni się w ich życiu na co dzień w związku z rozwodem rodziców.

Adw. Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa