Zmiany w sprawach o rozwód i alimenty.

Zmiany w postępowaniu rozwodowym oraz w sprawach o alimenty.

15 listopada 2021 r.  do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Przed nami poważne zmiany w procedurze prowadzenia spraw o rozwód oraz alimenty. Na czym będą one polegać:

Rodzinne postępowanie informacyjne.

Obowiązkowa część przed rozpoczęciem w Sądzie sprawy o rozwód dla małżonków posiadających małoletnie dzieci. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie prowadzone przed pierwszą rozprawą w sprawie o rozwód. Dotyczyć stanowić będzie obowiązkową próbę pojadania małżonków oraz informacji o ich prawa i obowiązkach rodzicielskich. Szacowany dodatkowy czas takiego postępowania miesiąc. Jeśli strony zostaną skierowane na mediację okres dłuższy nawet do trzech miesięcy.

Brak możliwości zabezpieczenia postępowania.

Brak możliwości skorzystania w sprawie o rozwód z przepisów o zabezpieczeniu postępowania. W praktyce małżonek nie będzie mógł złożyć wniosku o zabezpieczenie na przykład roszczeń alimentacyjnych. Zlikwiduje to możliwość otrzymania jeszcze przed pierwszą rozprawą zabezpieczenia alimentacyjnego na przykład na małoletnie dziecko do czasu zakończenia sprawy o rozwód. Ta zmiana miałaby na celu według ustawodawcy podkreślenie, iż małżonkowie powinni sami porozumieć się w sprawie wydatkowania na dzieci w trakcie sprawy o rozwód.

Natychmiastowe świadczenie alimentacyjne.

Dodatkowy formalizm polegający na wyodrębnieniu sprawy o alimenty i dochodzenie jej w odrębnym postępowaniu nakazowym na formularzu którego treści obecnie nie znamy. Ustawodawca zakłada że ma to przyśpieszyć postępowanie postępowanie. Z praktycznego punktu widzenia z jednej sprawy wydzielą nam się dwie odrębne. Niestety może to zwiększyć czas na przygotowanie pism do Sądu przez prawników a wiązać się to będzie ze zwiększeniem stawki za pomoc prawną w sprawach rodzinnych.

Stała kwota alimentów na dzieci dla wszystkich.

Ustandaryzowanie kwoty alimentów i wyliczanie jej od minimalnego wynagrodzenia brutto. Zatem za rok 2022 natychmiastowe świadczenie alimentacyjne na jedno dziecko wynosiłoby 651. Jednak w przypadku już dwójki dzieci pochodzących od tych samych rodziców kwota zmniejsza się do 589 zł. Trójki dzieci to kwota 527 zł a czworga 465 zł, pięciorga i więcej 403 zł. Bardzo dużą wątpliwością jest całkowite pominięcie dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego stopy życiowej w jakiej żyły strony dotychczas. Powoduje to że dziecko , które żyło na wysokim poziomie kiedy rodzice żyli razem będzie mieć takie same alimenty mimo, iż zarobki rodziców będą dużo wyższe niż minimalne wynagrodzenie.

Zawiadomienie prokuratora o każdej sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej toczącej się z urzędu.

Sąd będzie w obowiązku zawiadomić prokuratora o założeniu każdej sprawy dotyczącej wniosku o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczętej z urzędu. Niestety spowolni to proces orzekania w tych sprawach. Praktyka podpowiada korzystniejsze rozwiązania jak na przykład powiadamianie o takich sprawach biegłych psychologów. Prokuratorzy w swych wokanda na chwili obecną już w samych sprawach karnych mają ogromne obłożenie.

Automatyczne wygaśnięcie alimentów.

Ostatnią zmianę oceniam pozytywnie dotyczy ona wygaśnięcia alimentów na rzecz dziecka które ukończy 25 rok życia. Dziecko może złożyć odrębny wniosek do Sądu o przedłużenie alimentów ale nie dzieje się to automatycznie. Obecnie mamy odwrotną sytuację. Obowiązek alimentacyjny cały czas obowiązuje jednak rodzic lub dziecko po osiągnięciu przez dziecko 25 roku może wystąpić o jego wygaśnięcie.

Możliwe że w założeniu ustawodawcy powyższe zmiany mają na celu utrzymanie instytucji małżeństwa. Dla dobra dzieci małoletnich rodzice spędzą dużo więcej godzin w Sądzie. Sprawy rodzinne w praktyce będą trwały dłużej i droższej. Obecna opłata sądowa sprawy o rozwód to 600 zł, ale 300 zł przy zgodnym wniosku stron. Według planowanych zmian będzie stała opłata bezzwrotna 600 zł w sprawie o rozwód. Dodatkowo nakład pracy prawników zwiększy się a zatem stawki za pomoc prawną niestety wzrosną. Zanim reforma zostanie przyjęta przejdzie proces legislacji i ustawa o zmianach będzie podpisana zachęcam do rozważenia czy w obecnym stanie prawnym założenie sprawy o rozwód lub alimenty będzie bardziej opłacalne , krótsze i tańsze dla stron.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa