Rodzinna piecza zastępcza w rozwodzie.

Z reguły piecza zastępcza a dokładniej rodzina zastępcza może kojarzyć się z sytuacja odebrania rodzicom biologicznym władzy rodzicielskiej i to jest dobre skojarzenie. Jednak w dzisiejszym poście skupimy się na innej sytuacji. Bardziej dynamicznej. Taka sytuacja może mieć również miejsce podczas prowadzonej  sprawy o rozwód.

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna a zatem spokrewniona. Funkcje rodziny zastępczej tworzą najbliżsi krewni dzieci. Są nimi dziadkowie lub rodzeństwo biologicznych rodziców.  Pod uwagę bierze się czy osoby te spełniają gwarancję do prawidłowego rozwoju dzieci pod ich opieką. Pełnienie roli rodzica w rodzinie zastępczej może być powierzone osobie pozostającej w związku małżeńskim lub samotnej.

Przesłanki do pełnienia pieczy zastępczej rodzinnej, osoba która:

  1. Nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej lub jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona wobec jej dzieci.
  2. Daje rękojmie (potwierdzenie) należytego wykonywania pieczy zastępczej.
  3. Jeśli mają dzieci i zasądzony obowiązek alimentacyjny wypełniają go.
  4. Nie są ograniczone w zakresie zdolności do czynności prawnych.
  5. Brak przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionej przez lekarza rodzinnego. Inaczej są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
  6. Przebywają w Polsce.
  7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe , które to umożliwi dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb. W szczególności mowa tu o rozwoju emocjonalnym , fizycznym oraz społecznym. Jak również właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań dziecka oraz możliwości organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dziecka.
  8. Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Na jakiej podstawie umieszcza się dziecko w rodzinie zastępczej:

  • Na podstawie wyroku Sądu.
  • W przypadkach pilnych dotyczących zapewnienia dziecku zabezpieczenia. Na zgodę rodzica dziecka na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępcza a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Jest to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. Następuję na okres nie dłuższy niż osiągnięcie pełnoletności dziecka. Wyjątkiem jest sytuacja gdy dziecko po osiągnięciu pełnoletności kontynuuje naukę, wówczas może pozostać za zgodą rodziny jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia.

Z sali sądowej.

O ustanowieniu pieczy zastępczej orzeka Sąd. W trakcie sprawy o rozwód Sąd bada czy dobro dziecka nie zostanie naruszone  rozwodem i rozstaniem rodziców. Gdy w rodzinie są małoletnie dzieci przeprowadza się dowód z wywiadu kuratora sądowego. O naruszeniu obowiązków rodzicielskich Sąd może dowiedzieć się od kuratora, szkoły , czy instytucji jak MOPS.  Na naruszenie obowiązków wobec dzieci  sprawy karne w rodzinie. Mogą one  dotyczyć m.in naruszania nietykalności cielesnej małoletnich, znęcania się ale również demoralizacji małoletnich. Brak wypełniania obowiązków przez dzieci jak obowiązek chodzenia do szkoły, leczenia się czy chodzenia do stomatologa jest również sygnalizowana jako naruszenie obowiązków związanych z realizowaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców.

Wydanie zabezpieczenie w sprawie o rozwód o pieczy zastępczej. 

Sąd opiekuńczy reaguje bezapelacyjnie na wyżej opisane zachowania.  Ustanawiany jest kurator , którego zadaniem jest regularne odwiedzania rodziny i sporządzenie sprawozdań. Sąd może zareagować jednak inaczej. Może wezwać rodziców do wskazania przez nich najbliższych członków rodziny, którzy mogli sprawować pieczę zastępczą na czas trwania sprawy o rozwód. Decydująca w takich rozstrzygnięciach jest decyzja biegłych sądowych OZSS o którym pisałam już na Blogu- Opinia OZSS w sprawie o rozwód. Rodzice mogą nie zgodzić się z decyzją Sądu i składać zażalenie na zabezpieczenie w trakcie sprawy rozwodowej. W przypadku końcowego rozstrzygnięcia w wyroku sprawie o rozwód przysługuje apelacja.

Adw. Klaudia Gąsior