Rozwód z winy plusy i minusy.

Podczas pierwszej konsultacji rodzinnej z klientem w sprawie o rozwód zawsze pojawia się pytanie:

Czy składamy pozew o rozwód z wnioskiem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego czy pozew bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.

Postaram się przedstawić w praktycznym ujęciu co powoduje złożenie pozwu o rozwód z wnioskiem o orzekaniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Pozytywne:
  • Drugi małżonek może dochodzić alimentów na swoją rzecz. Małżonek może dochodzić alimentów na siebie oczywiście jeśli małżonek winny ma takie możliwości zarobkowe. Jednak mamy od tego odstępstwo. Jeśli drugi małżonek jest bezrobotny lub w niedostatku pojawia się problem. Małżonek uprawniony do alimentów od winnego eks małżonka nie ma prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Zapis w wyroku. Małżonek swoim zachowaniem lub zaniechaniem przyczynił się do powstania lub pogłębienia rozkładu małżeństwa i ponosi za to winę.
Negatywne bądź nieistotne:
  • Czas. Różnica o kilkanaście miesięcy a nawet o lata w zakończeniu sprawy o rozwód. Do wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego składa się szereg dowodów z dokumentów przesłuchań świadków czy obszernego przesłuchania stron. Przeprowadzenie dowodów przez Sąd powoduje wydłużenie sprawy. Gdy zapadnie wyrok niekorzystny dla małżonka winnego może złożyć apelacje. Oczekiwanie na termin rozprawy apelacyjnej obecnie niestety to rok lub dłużej w polskich sądach.
  • Wykazanie winy małżonka nie dotyczy  ustalenia wysokości alimentów na dzieci. Do zabezpieczenia utrzymania małoletnich dzieci na stopie życiowej jak przed rozwodem służy złożenie wniosku o alimenty na dzieci. Bez znaczenia do złożenia wniosków o alimenty na dzieci jest ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego.
  • Udowodnienie winy małżonka nie wpłynie na odebranie lub zmniejszenie mu kontaktów z dzieckiem ani nie ograniczy jego praw do dzieci.
  • Najbardziej aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach rodzinnych odchodzi od tezy, iż wina małżonka ma wpływ na ustalenie nierównych udziałów w podziale majątku dorobkowego stron. Nakład liczmy biorąc pod uwagę realnie poczyniony nakład finansowy, własną pracę lub osobiste starania np. w wychowaniu rodziny- dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację jako adwokat praktyk zachęcam do zadania sobie pytania przed złożeniem pozwu o rozwód „z orzekaniem o winie”  jaki jest mój cel i co chcę uzyskać składając taki wniosek oraz na czym najbardziej zależy mi składając pozew o rozwód.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa